Search form

Genesis 46:34

34kagiyan nu wala kaggína nga magtar-tarakan kayu ka karneru se daya duddúma nga animál. Kagiyan nu wa ittu yán ya ubra nu nanggayát kitu kabibittì nu, ay se ittu yán pe ya ubra datu apuapu nu. Ittu yán ya kagiyan nu ta senu pagyanan nakayu ka Gosen. Ata lùsawan daya iEgipto ya mepagyán kadaya maragtarakan ka karneru,” nán tu Jose.