Search form

Genesis 48:9

9Ay nán tu Jose, “Pútupútut ku dayán nga nidde ne Dios. Neanà dayán kanedi,” nán na. Ay nán tu Israel, “Ilbet muda mán kídi giyán ku, ta senu mabindisiyonán kuda,” nán na.