Search form

Genesis 49

Tu nuddi nga kinag-kagi natu Jacob kadatu pútupútut na nga lalláki

1Ay se la nga pinàrawán tu Jacob ngámin datu pútupútut na nga lalláki. Ay nán na kaggída, “Magguurnung kayu ngámin kídi ta kagiyan ku kadakayu daya mà-màwa kadakayu kadaya masanguwánan na al-algaw.

2Magguurnung kayu se kayu manggìna, dakayu wa pútupútut ne Jacob. Gìnán nu ya kagiyan ne Israel nga ama nu.

3Ruben, ikaw ya manákam. Ikaw ya nunna nga pútut ku kitu kabílag ku pikam. Ikaw pe ya kadayáwan se ikaw ya katurayán kadaya pútut ku.

4Ngamay ummán ka ka balnag nga akkan meturung. Díkod akkan ikaw win ya katurayán.

Ata rinag-ragitán mu ya idda naya ama mu, se rinag-ragitán mu ya dáyaw na,

ta inlay mu ya naniyumán kikaw.

5Dakayu Simeon se Levi, dakayu nga magwagi

naranggás kayu kadaya ampiláng nu.

6Akkan ku iannúgut ya uray ku kadaya lam-lammat nu.

Maddi yà pe makilangláng kiya bungguy nu.

Ta pummatay kayu gapu wala ta atán lùsawan nu,

ay se ur-uráyan nu wala nga piltángan daya báka.

7Nadakè kuma ya kapàyanán daya gakagaka nu, ta áwan nu agkallà nu malùsaw kayu.

Nadakè kuma ya kapàyanán nu, ta narawat kayu nu makarungat kayu.

Ay túya mawara-warà kayu kuma kanedi,

ay metar-tarerà kayu kanedi íli Israel.

8Ikaw Juda, ay pàgan daka daya wawwágim ma lalláki.

Abákan mu daya kumalínga kikaw.

Ay ngámin daya wawwágim ma lalláki ay dayáwan daka.

9Ikaw, ay árig mu ya bumarítu wa láyon.

Nu mabalin mu kanan ya nígay mu, mawe ka kammin kiya agsiruán mu.

Magidda ka nga magimáng nga ummán kiya kuwaan daya láyon.

Ay áwan naturad da manglukág kikaw.

10Ikaw Juda, ay magturáy peyapeyang daya gakagaka mu,

Panda ki ilalbet naya magturáy nga ittu kurug ya katurayán.

Ay aggína ngin ya kur-kurugan da tolay se day-dayáwan da.

11Kiya kapíyán na múla úbás ya pangigalútán mu kiya urbun asnu mu,

ta adu tutu wala ya múla mu wa úbás.

Annung mu sùnaán ya bádum ki bási úbás,

ta daggáy tutu wala ya bási mu.

12Dumgáng daya mata mu ki agginum mu ki bási úbás,

Ay magkappag ka pe ka gátas.

13Ikaw Zebulun, daya gakagaka mu, ay mag-agyán da ki dappit bebay,

nga dudungán daya ngámin bir-biray.

Panda ka Sidon ya lusà mu, áta kurug ga abay.

14Ikaw Isacar, daya gakagaka mu, ay árig da ya nakulnit ta asnu;

mag-agyán da kiya tulatúlad daya púkù daya karneru.

15Kane masingan da nga napiya nga giyán tu nagimangán da,

se kitu lusà ay natalobu da mul-múla da,

ay akkan da pinagan-anu tu magrígát,

nagasassu da ngala ngin oray tu apu da ay narawat.

16Ikaw Dan, daya gakagaka mu, ay aggída ya mangguwes kadaya tolay da,

ta isa da pe nga netangámalán ka Israel;

17Meárig ka ki idaw nga atán ki dálen,

nadíta nga idaw ki bíkat dálen;

nga nu tugkawwan na daya síkil daya kabalyu nga manalen

ay daya magtatákay, ay mapalikud da nga mekálin.

18Id-idaggán ku, O APU, ya algaw wa angngalà mu kadakami nga tolay mu.

19Ikaw Gad, daya gakagaka mu, ay rautan daya tirung da.

Ngamay labánan dada, ay se dada aplan.

20Ikaw Aser, daya gakagaka mu, ay namit peyang daya kan-kanan da,

ay daya akakkanan daya à-ári, ay aggída ya paggayatán da.

21Ikaw Naftali, daya gakagaka mu, ay ummán da ka nakulasit nga ugta,

nga nakagan-gánas daya bibittì a urbun da.

22Ikaw Jose, daya gakagaka mu, ay árig da ya nabúnga tutu wala nga pasanga naya múla úbás

nga ki adanni ki awweg ya nagtubuwán da;

ay kumaray-kay da ki darupírip abut daya pas-pasanga da.

23Bút-bútug daya marammútug;

gangngatan da, se pagan-anitán dada tutu wala;

24Ngamay akkan nala nga makínin datu pas-pasanga da.

Nasikan datu im-íma da,

ta pinasikan ne Dios nga Mannakabalin nga Dios ne Jacob,

e Dios nga árig Maragtarakan ka karneru, se aggína ya mangigdù kadaya iIsrael;

25e Dios ya sumeng kaggída, nga Dios naya ama da,

e Dios nga Mannakabalin ki ngámin, ay ittu ya magkallà kaggída,

kadaya pagkallà a maggayát ka lángit ummán ki udán,

se daya pagkallà a maggayát ki taggad lusà, ummán ki gabbuwà,

se ya pagkallà nga adu annánà.

26Ya bindisiyon nga nidde kiyà nga ama mu,

ay napatag da pà-pànang may daya atán peyapeyang nga ban-bantay,

se daya midde daya akkan mippaippà a babbalantay.

Ngámingámin dayán ay mepakin-kuwa da ngámin kadaya gakagaka mu, Jose,

nga nepadúma kadaya wawwágim.

27Ikaw Benjamin, daya gakagaka mu, ay árig da ya narungat ta átu wa alsádu;

Inalgaw se ginnabi, atán peyang ya nígay da nga kanan da, ta abákan da daya kalínga da nga makigubát kaggída” nán na.

28Ay ittu dedi daya sangapúlu se duwa nga apuapu nga magtatangámalán ka Israel. Ay ittu dayán datu kinag-kagi natu ama da kaggída kitu inangbindisiyon na kaggída, sigun kitu mepà-pànung kitu isaisa kaggída.

Tu nekatay natu Jacob

29Ay se na la nga binílin datu pútupútut na nga nán, “Kídi yin ay tagay yà matay yin. Piyán ku nu itaman dà kammin kitu liyáng ka Macpela, nga netamnán datu man-mannákam ku nga atán kitu tálun tu Efron nga Heteo. 30Ya Macpela, ay atán ki dáya na Mamre ka Canaan. Ginátang tu Abraham kitu Efron nga Heteo tu lusà nga giyán natu liyáng ka agtamnán tada. 31Kattoni ya netamnán natu apuapu tada nga Abraham se itu Sara nga atáwa na. Ay itunni pe ya netamnán natu kakay nu wa Isaac se tu ukò nu wa Rebecca. Ay itunni pe ya nangitamnán ku kitu atáwa ku nga Lea. 32Nagátang tuni yin na lusà. Ay itaman dà kitu liyáng nga atán kitúni,” nán natu Jacob.

33Ay kane mabalin na nga binil-bílin datu pútupútut na, ay nagidda ngin, ay ittu pe yin tu nekatay na.