Search form

Genesis 49:10

10Ikaw Juda, ay magturáy peyapeyang daya gakagaka mu,

Panda ki ilalbet naya magturáy nga ittu kurug ya katurayán.

Ay aggína ngin ya kur-kurugan da tolay se day-dayáwan da.