Search form

Genesis 49:11

11Kiya kapíyán na múla úbás ya pangigalútán mu kiya urbun asnu mu,

ta adu tutu wala ya múla mu wa úbás.

Annung mu sùnaán ya bádum ki bási úbás,

ta daggáy tutu wala ya bási mu.