Search form

Genesis 49:13

13Ikaw Zebulun, daya gakagaka mu, ay mag-agyán da ki dappit bebay,

nga dudungán daya ngámin bir-biray.

Panda ka Sidon ya lusà mu, áta kurug ga abay.