Search form

Genesis 49:15

15Kane masingan da nga napiya nga giyán tu nagimangán da,

se kitu lusà ay natalobu da mul-múla da,

ay akkan da pinagan-anu tu magrígát,

nagasassu da ngala ngin oray tu apu da ay narawat.