Search form

Genesis 49:22

22Ikaw Jose, daya gakagaka mu, ay árig da ya nabúnga tutu wala nga pasanga naya múla úbás

nga ki adanni ki awweg ya nagtubuwán da;

ay kumaray-kay da ki darupírip abut daya pas-pasanga da.