Search form

Genesis 49:27

27Ikaw Benjamin, daya gakagaka mu, ay árig da ya narungat ta átu wa alsádu;

Inalgaw se ginnabi, atán peyang ya nígay da nga kanan da, ta abákan da daya kalínga da nga makigubát kaggída” nán na.