Search form

Genesis 49:7

7Nadakè kuma ya kapàyanán daya gakagaka nu, ta áwan nu agkallà nu malùsaw kayu.

Nadakè kuma ya kapàyanán nu, ta narawat kayu nu makarungat kayu.

Ay túya mawara-warà kayu kuma kanedi,

ay metar-tarerà kayu kanedi íli Israel.