Search form

Genesis 49:9

9Ikaw, ay árig mu ya bumarítu wa láyon.

Nu mabalin mu kanan ya nígay mu, mawe ka kammin kiya agsiruán mu.

Magidda ka nga magimáng nga ummán kiya kuwaan daya láyon.

Ay áwan naturad da manglukág kikaw.