Search form

Genesis 5

Datu pútupútut tu Adan panda kitu Noa

1-2Ay kitu inamarsuwa ne Dios ki tolay, ay kinuwa na ka ummán kaggína. Laláki se babay datu tolay ya kinuwa na. Binindisiyonán nada ay se nengagánan nada ka Tolay kitu namarsuwa na kaggída. Ay tu idi ya lista datu gakagaka natu Adan.

3Ay kitu magatut se tallu púlu dagun tu Adan nin, ay nakapútut ka isa nga laláki nga kamur-murangán na kam. Nepangágan na ka Set. 4Nanggayát kitu nekeanà natu Set, ay walu gatut ta dagun pikam tu inagbiyág natu Adan. Uwad da pikam duddúma nga pútut na. 5Ay díkod, ya dágup natu dagun natu Adan, ay siyám gatut se tallu púlu se la nga natay.

6Ay kane magatut se limma dagun tu Set tin, ay neanà tu pútut na nga Enos. 7Nanggayát kitu nekeanà natu Enos, nagbiyág tu Set ka walu gatut se pittu dagun. Uwad pikam pe datu duddúma nga pútut na. 8Ay díkod, ya dágup natu dagun natu Set, ay siyám gatut se sangapúlu se duwa dagun se yala nga natay.

9Ay kane siyám púlu dagun tu Enos sin, ay neanà tu an-anà na nga Kenan. 10Ay nanggayát kitu nekeanà tu Kenan, ay nagbiyág pikam tu Enos ka walu gatut se sangapúlu se limma dagun. Ay uwad da pikam sabáli nga pútut na. 11Ay díkod, ya dágup natu dagun natu Enos, ay siyám gatut se limma se la nga natay.

12Ay kane pittu púlu dagun tu Kenan nin, ay neanà tu Mahalalel nga pútut na. 13Ay nanggayát kitu nekeanà tu Mahalalel, ay nagbiyág pikam tu Kenan ka walu gatut se appát púlu dagun. Uwad da pikam pe sabáli nga annánà na. 14Ay díkod, ya dágup tu dagun na inagbiyág tu Kenan, ay siyám gatut se sangapúlu se la nga natay.

15Ay kane annam púlu se limma dagun tu Mahalalel lin, ay neanà tu Jared nga pútut na. 16Nanggayát kitu nekeanà natu Jared, ay nagbiyág pikam tu Mahalalel ka walu gatut se tallu púlu dagun. Ay uwad da pikam pe sabáli nga pútut na. 17Ay díkod, ya dágup natu dagun tu Mahalalel, ay walu gatut se siyám púlu se limma se la nga natay.

18Ay kane magatut se annam púlu se duwa dagun tu Jared din, ay neanà tu Enoc nga pútut na. 19Nanggayát kitu nekeanà tu Enoc, ay nagbiyág pikam tu Jared ka walu gatut dagun. Ay uwad da pikam pe sabáli nga pútut na. 20Ay díkod, ya dágup tu dagun tu Jared ay siyám gatut se annam púlu se duwa dagun, ay se yala nga natay.

21Ay kane annam púlu se limma dagun tu Enoc kin, ay neanà tu Metusela nga pútut na. 22Nanggayát kitu nekeanà tu Metusela, ay nagbiyág pikam tu Enoc kídi kalawagán ka tallu gatut ta dagun. Uwad da pikam pe sabáli nga pútut na. Ay kadatun na dagudagun, ay nebul-bulun peyapeyang ke Dios. 23Ay díkod, ya dágup datu dagudagun na kaatán tu Enoc kídi kalawagán ay tallu gatut se annam púlu se limma dagun. 24Ay se yala nga umawan, áta inalà ne Dios ka lángit nga sibbibiyág.

25Ay kane magatut se walu púlu se pittu dagun tu Metusela ngin, ay neanà tu Lamec nga pútut na. 26Nanggayát kitu nekeanà tu Lamec, ay nagbiyág pikam tu Metusela ka pittu gatut se walu púlu se duwa nga dagun. Ay uwad da pikam pe sabáli nga pútut na. 27Ay díkod, ya dágup natu dagun tu Metusela ay siyám gatut se annam púlu se siyám, ay se la nga natay.

28Ay kane magatut se walu púlu se duwa dagun tu Lamec kin, ay nakapútut ka isa nga laláki. 29Ay nepangágan na ka Noa.+ Ata nán na, “Idi nga an-anà, ay ittu ya mangidde kadàtada ka pakemangngán tada kiya nasulit nga ubra tada kídi ya lusà a ginedán ne APU,” nán na. 30Nanggayát kitu nekeanà tu Noa, ay nagbiyág pikam tu Lamec ka limma gatut se siyám púlu se limma nga dagun. Ay uwad pikam pe datu duddúma nga pútut na. 31Ay díkod, ya dágup natu dagun tu Lamec ay pittu gatut se pittu púlu se pittu dagun, ay se la nga natay.

32Ay kane limma gatut dagun tu Noa ngin, ay nagpútut ka tallu nga lalláki: de Sem, tu Ham, se tu Jafet.