Search form

Genesis 5:1-2

Datu pútupútut tu Adan panda kitu Noa

1-2Ay kitu inamarsuwa ne Dios ki tolay, ay kinuwa na ka ummán kaggína. Laláki se babay datu tolay ya kinuwa na. Binindisiyonán nada ay se nengagánan nada ka Tolay kitu namarsuwa na kaggída. Ay tu idi ya lista datu gakagaka natu Adan.

3Ay kitu magatut se tallu púlu dagun tu Adan nin, ay nakapútut ka isa nga laláki nga kamur-murangán na kam. Nepangágan na ka Set.