Search form

Genesis 50:18

18Ay kalpasán nayán ay inumbet pe datu wawwági na. Nagukkab da kitu àráng na se da nán kaggína, “Atán kami kídi, ta alà nakami ka asassu mu win,” nán da.