Search form

Genesis 6

Tu kinadakè tutu wala datu tolay

1Ay kane umadu datu tolay kídi ya kalawagán, ay ummadu pe datu babbay. 2Ay datu pasúrut ne Dios, ay nasingan da nga napiya datu babbay.+ Ay díkod inatawán da datu piyán da kampela ngin nin. 3Ay tútu nán ne APU, “Ya Ispiritù, ay akkan mabalin na magyán peyapeyang kadaya tolay. Ata tolay da ngala. Pumanda ya agbiyág da ki unag magatut se duwa púlu dagun nala,” nán na. 4Ay kitun kam ma al-algaw, ay uwad pe yin datu nagdin-dinnámag ga rungat, ay se dadakkal tutu wala pe nga tolay, nga ittu datu nagtálaw nga pasúrut ne Dios. Ay inatawán da datu babbay kídi kalawagán, ay nagannánà da. Ay ittu datu nagdin-dinnámag pe nga mengal kitun.

5Ay kane umadu win datu tolay kid kalawagán ni, ay adu tutu wala datu nadakè a kuk-kuwaan da pe. Ngámin na lam-lammat da, ay pabeg nadakè peyapeyang. Ay kane masingan ne APU Dios idi, ay 6nakappoli kitu namarsuwa na ki tolay. Nagpannakit pànang tu uray na. 7Ay tútu nán ne APU, “Rapúnan ku dedi ya tolay nga pinarsuwà. Ay oray pe daya ngámin na ulolag, se daya ngámin na kumar-káray ki lusà, ay se daya ngámin na an-anù. Nakappoli yà a namarsuwa kaggída,” nán na. 8Ngamay pinatag ne APU tu Noa nga pútut tu Lamec.

Tu pinàwa ne APU Dios kitu Noa

9Tu Noa ay namáru nga tolay. Awan na nga kuk-kuwaan na nadakè. Sur-surútan na peyang daya piyán ne Dios.

Tu idi ya gin-ginnápuwán na. Tallu datu pútut na nga pabeg lalláki: 10tu Sem, se tu Ham, se tu Jafet.

11Ay nagbalin ka nadakè tutu wala ki àráng ne Dios ya kuk-kuwaan datu tolay kídi kalawagán. Pabeg nadakè ya mà-màwa ki ngámin giyán kídi ya kalawagán. 12Ummán kiyán tu nasingan ne Dios sa kinadakè datu tolay kitun. Dummakè da ngin, ta kuwaan da ngin datu akkan rumbang.

13Ay díkod nán ne Dios kitu Noa, “Palánu ku win nga rapúnan daya tolay, áta pabeg nadakè tutu wala daya mà-màwa ngin kídi kalawagán gapu kaggída. Ay dadàlan ku ngámin pe yin daya atán kídi ya kalawagán,” nán na. 14“Mangwa ka lugud ka abay pànang nga biray mu, ay ya kaligdaán na káyu ya usaram. Lunítam ka níkat ya panin unag na, se ya panin lasi na. Ay se mu wala nga kuw-kuwartuwan. 15Ay ya kadakkal na ya kuwaam, ay magatut se tallu púlu se walu mitru ya pásit na, duwa púlu se tallu mitru ya súba na, ay se sangapúlu se limma mitru ya kalingúdu na. 16Kuwaam ka tallu sarundù ya datág na. Akkam litupan ya pane ngúdu wa dingding na. Mangibansi ka ka bittì a bátug lamdáwan na kiya gudduwa mitru panda kiya útun na. Ay ya gagyangán na, ay ippáy mu kiya bíkat na. 17Kuwaam yán, áta pagdallisan ku, ta senu matay ngámin daya sibbibiyág kídi kalawagán. 18Ngamay nu ikaw, ay magkari yà kikaw. Ay magunag kayu ngámin kiya abay pànang nga biray nga kuwaan mu, dakayu nga magatáwa se daya pútut mu se daya attáwa da pe. 19Ay mangalà ka ka agtangapagatawán kadaya ngámin baláki daya sibbibiyág, ay se mu la ibulun kikaw ta senu metangabiyág da kikaw. 20Ki káda baláki daya an-anù, ay mangalà ka ka tangapagatawán. Ay ummán pe kadaya ulolag se kadaya kumar-káray ki lusà. Mangalà ka ka agtangapagatawán ki kada baláki da. 21Ay mangitúgut ka pe kadaya ngámin baláki nga akakkanan se mu iarimán. Ittu dayán daya kanan nu se daya ulolag ga alà mu.” 22Ay díkod kinuwa ne Noa ngámin datu nebílin ne Dios nga kuwaan na.