Search form

Genesis 6:14

14“Mangwa ka lugud ka abay pànang nga biray mu, ay ya kaligdaán na káyu ya usaram. Lunítam ka níkat ya panin unag na, se ya panin lasi na. Ay se mu wala nga kuw-kuwartuwan.