Search form

Genesis 6:4

4Ay kitun kam ma al-algaw, ay uwad pe yin datu nagdin-dinnámag ga rungat, ay se dadakkal tutu wala pe nga tolay, nga ittu datu nagtálaw nga pasúrut ne Dios. Ay inatawán da datu babbay kídi kalawagán, ay nagannánà da. Ay ittu datu nagdin-dinnámag pe nga mengal kitun.