Search form

Genesis 7:23

23Ummán kiyán tu nangrápun na kadatu ngámingámin na sibbibiyág kid kalawagán, tolay, ulolag, daya kumar-káray ya ul-ulullag, se da an-anù. Tittu de Noa se datu kabbulun na kitu abay ya biray na datu nabiyág.