Search form

Genesis 8:1

Tu naggassi natu dallis

1Ngamay e Dios, ay siddadamdam kitu Noa se datu akkobung na, se datu ngámin na ulolag ga atán kitu abay nga biray. Ay díkod pinagbáli ne Apu Dios, tútu nanggayát pe yin na magassi tu danum.