Search form

Genesis 8:16

16“Lumawán kayu win se daya pútupútut mu se daya mannúgáng mu.