Search form

Genesis 8:17

17Ay ilawán mu pe yin ngámingámin daya ulolag, se daya ul-ulullag ga magkar-káray nga nekíwid mu se daya an-anù se daya ngámingámin na nekíwid mu, ta senu gumánab da manin kídi ya kalawagán, ay se umadu da tutu wala manin,” nán ne Dios.