Search form

Genesis 8:22

22Kiya kaatán nedi ya kalawagán

ay atán ya panagmul-múla,

atán ya aggagáni,

atán ya panaggannag na

ay atán ya aggigáw na.

Atán pe ya gabi se ya algaw.

Akkan makusap dayán.”