Search form

Genesis 9:11

11Tu idi ya karì kadakayu: Manggayát kídi, ay akkan ku win na dadàlan ka danum daya ngámin na sibbibiyág kid kalawagán. Awan pe yin ya dallis ka panda, nga mangrápun kadaya sibbibiyág kídi ya kalawagán,” nán na.