Search form

Genesis 9:13

13Pamunglunan ku kiya angap nga ittu ya tagematun nga atán ya karì kadakayu ngámin na sibbibiyág kid kalawagán.