Search form

Genesis 9:23

23Ay díkod nangalà tu Sem se tu Jafet ka ulat. Se da nagpungtuwán na binìlád se da inultán tu ama da. Ay akkan da nasingan tu ama da nga sissusoba, ta naginúnud da nga nawe kitu giyán na.