Search form

Genesis 9:27

27Ay paabayyan ne Dios ya lusà ne Jafet, ay se magbubúlun daya gakagaka na se daya gakagaka ne Sem. Ay daya gakagaka ne Canaan daya asassu da,” nán na.