Search form

Genesis 9:3

3Idde ku da ngámin kadakayu. Daya ulolag ga sibbibiyág kid kalawagán, ay iddè dayán ka kanan nu, nga ummán kadaya mul-múla nga pakkán ku kadakayu.