Search form

Lucas 1:13

13Ngamay nán natu anghel kaggína, “Akkan ka magansing Zacarias! Ta nagìna ne Dios ya karárag mu. Magan-anà e Elisabet nga atáwam ka laláki. Ay ya ipangágan mu kaggína ay Juan.