Search form

Lucas 1:15

15áta pàgan pànang ne Dios. Akkan maginum ka oray nágan na nga makàinglaw. Magyán ya Ispiritu ne Dios kaggína oray ki akkan na pikam keanà.