Search form

Lucas 1:18

18Ngamay summungbát te Zacarias kitu anghel nga nán na, “Nágan naya pakammuwán ku nga kurug dayán. Ay làlakay yà mà in, ay se ya atáwà ay bàbakat pe yin!” nán na.