Search form

Lucas 1:19

19Ay tútu summungbát tu anghel la nán na, “Iyà e Gabriel la panguniyan ne Dios. Aggína ya nangibon kiyà a mangamomán kikaw se mangikagi kídi nga napiya nga dámag.