Search form

Lucas 1:32

32Magbalin ka naturáy pànang, ay se mengagánan ka An-anà naya Kangatuwán, se idde ne Apu Dios kaggína ya turáy nga ummán kitu turáy natu apuapu na nga David.