Search form

Lucas 1:38

38Ay summungbát te Maria nga nán na, “Asassu nà ala nge Dios. Màwa din nala daya kinagim kiyà,” nán na. Ay tútu pinanáwan natu anghel.