Search form

Lucas 1:4

4ta senu mammuwán mu ya kinur-korugán mepanggap kadatu nesur-súru kikaw kitun.