Search form

Lucas 1:5

Nepakammu natu anghel ya keanà tu Juan

5Kitu inagturáy natu Ari Herodes ka Judea, ay uwad pádi nga nagngágan ka Zacarias. Ay tu Zacarias, ay isa kadatu tangabubúlun na pappádi nga nepangágan da ka Abias. Ay tu atáwa na nga nagngágan ka Elisabet, ay isa kadatu gakagaka natu Aaron.