Search form

Lucas 1:65

65Ay pinagballà pànang datu keliyán da datu nà-nàwa. Tú idi pe tu bàbànánan datu ngámin tolay kadatu íli kadatu ban-bantay ka Judea, áta nepadámag ngámin dedi kitúni.