Search form

Lucas 1:77

77se mangikagi kadaya tolay nga biyágan ne Dios da gapu kiya kapakawan da kadaya bas-básul da nu makappoli da.