Search form

Lucas 1:79

79nga ittu pe ya mangwada kadaya atán ki kagìbattán nga mameyag kiya pakatayán da. Ta senu masingan da ya dálen na mameyag kiya pagkapiyaán da,” nán na.