Search form

Lucas 10

Tu nangngipàrob ne Jesus kadatu pittu púlu se duwa nga tolay na

1Ay se yala pummíli ye Apu Jesus ka pittu púlu se duwa+ nga lalláki nga tinagduduwa na nga pinagin-inona kadatu il-ileli se kadatu babbabalay ya sikkangngayan na pe. 2Ay nán na kaggída, “Adu kurug daya magáni ngamay bittì daya maggáni.+ Ay túya magkarárag kayu ke Dios nga makin-kuwa kadayán na magáni ta senu karuwan na ya mangibon ka ad-adu wa maggáni.

3Mawe kayu, may dam-damdamman nu wa ibon takayu kiya giyán daya narungat ta tolay. Ummán kayu kadaya karneru wa melibulibug kadaya magasikkán kaggída,” nán na. 4“Akkan kayu tagge magtagipirà se magtagibág wànu magtagisapátus. Akkan nu pe amomanán daya mesabat nu kiya dálen,” nán na.

5“Oray nágan na nga balay ya langkan nu, ay ya munna nga kagiyan nu ay, ‘E Dios ya magkallà kadakayu,’ nán nu,” nán na. 6“Ay nu atán tolay ya nadiosán kiyán na balay, ay kalakkán ne Dios kurug. Ngamay nu áwan na nadiosán kaggída, ay dakayu kammin ya kalakkán ne Dios. 7Ngamay magyán kayu wala kiyán na balay. Akkan kayu wa magalialit. Ay ngámin na iduy-ág da, ay kanan nu se inuman nu daya ipenum da kadakayu. Ata masápul nu dayán, ummán kiya akasápul naya manglu kiya tangdán na. 8Ay nu lumnà kayu ki isa nga íli ta sangailiyan dakayu, kanan nu daya meduy-ág kadakayu. 9Ay mangágas kayu kadaya magtatakit kiyán na íli, ay se nu ibàbànán kadaya tolay kiyán ya, ‘Tagay yin ya angngituráy ne Dios kadakayu,’ nán nu,” nán na.

10“Ay nu atán íli nga mangagáwa kadakayu, ay mawe kayu wala kiya kalsáda se nu wala nán ya, 11‘Oray daya tápù kídi ya íli nu wa dinumkat kadaya bingil mi, ay lìgesán mi ka pakasinnán nu nga akkan mikayu pe ya pagan-anu win. May dam-damdamman nu wa tagay yin ya angngituráy ne Dios,’ nán nu,” nán na. 12“Ay ikagì kadakayu nga nu iya algaw wa pannakaukum, ay an-annung na kam ya ammánis ne Dios kadatu iSodom ngam ya ammánis na kadaya tolay kiyán na íli nga nangagáwa kadakayu,” nán na.

Datu tolay kadatu il-íli nga akkan mangur-kurug

(Mat 11:20-24)

13Ay se la nagúni manin ne Jesus nga nán na, “Mangallakallà kayu wala nga iCorazin se dakayu wa iBetsaida! Ta nung kuma nu daya iTiro se daya iSidon ya nangipassingannán ku kadaya nakas-kasdáaw nga nepas-passingan ku kadakayu, ay nabayág da nga nepassingan kuma ngin na nakappoli da kadaya bas-básul da. 14Ay díkod nu iya algaw wa pannakaukum, ay idil-dilig nakayu we Dios nga tolay kídi kadaya iTiro se iSidon. 15Ay dakayu pe nga iCapernaum, nu nán nu wa mepangátu kayu ka panda ka lángit, ay akkan. Ata dakayu, ay áwan nu wa tungpál la di ya impiyernu,” nán ne Jesus.

16Ay nán manin ne Jesus, “Nu iinna ya manggìna kadaya kag-kagiyan nu, ay iyà ya ginìna na, ay daya mamáas kadakayu ay iyà ya pináas na, ay daya mamáas kiyà ay paásan da pe ya Amà nga nangibon kiyà,” nán na.

Tu naggulli datu pittu púlu se duwa nga nebon ne Jesus

(Mat 11:25-27; 13:16-17)

17Ay nagulli pe yin datu pittu púlu se duwa nga nebon na nga sippapatag. Ay nán da, “Apu ikurug dakami daya áran oray kagiyan mi yala ya ngágan mu!” nán da.

18Ay tútu summungbát te Jesus nga nán na, “Nasingan ku wa nàtatán nala nga ummán kiya kilát ka lángit ya nekippà naya kinaturáy ne Sairu. 19Kurug ga niddán takayu ka pannakabalin. Ta oray kadaya nakapap-panansing nga giyán ay áwan nu naan-anuwán. Ay mabalin nu nga abáan ne Sairu wa kumal-kalínga kadakayu wa áwan nu wa kapà-pàyanán. 20Ngamay akkan kayu wa makang-anggam gapu ta ikurug dakayu daya ar-áran, may maganggam kayu gapu ta nesúrát tin daya ngag-ngágan nu ka lángit,” nán ne Jesus.

21Ay díkod kitun na oras, ay pinagpatag naya Ispiritu ne Dios nge Jesus, ay tútu nán na ke Dios, “Ama nga Apu ka lángit se kalawagán. Maganggam mà pànang ta nepakammum ya mepanggap kiya angngituráy mu kadaya annánà.+ Ay iling-lingad mu kadaya magmas-masírib se kadaya magkuna nga makammu kadaya kag-kagiyam. Ay kurug Ama, nga maganggam mà áta ittu mà ya pininyám nga màwa,” nán na.

22Ay se na manin nán kadatu tolay, “Iyà ya nangiddanán ne Ama kiya pannakabalin kiya ngámingámin. Awan ya makammu kiyà nga An-anà nu di ya Ama ngala, ay áwan pe ya makammu ke Ama nu akkan nala nga iyà se daya piyán ku nga pangipakammuwán,” nán na.

23Ay se yala nagbaliwág kadatu tù-tùgúdán na, ay se nán nga pinal-palallán, “Nagásat daya makasingan kadaya nas-asingan nu,” nán na. 24“Ata kagiyan ku kadakayu nga kurug ga adu datu pagbàbànánan ne Dios kitun se datu à-ári kitun datu maminya nga makasingan kadaya nas-asingan nu, se makagìna kadaya nag-agìna nu, ngamay akkan da nasingan se nagìna.”

Tu pangárig ne Jesus mepanggap kitu namáru wa iSamaria

25Ay uwad isa nga maragtùgud ki lintag daya Judyu tu magsisim ke Jesus. Ay nán na kaggína, “Misturu, nágan naya masápul la kuwaan ku ta senu middán nà pe kiya biyág ga áwan panda,” nán na. 26Ay nán ne Jesus kaggína, “Nágan datu nán datu nesur-súrát kiya lintag ne Dios ta! Ay se mapaanna ya pangisarutám,” nán na. 27Ay summungbát ta nán na, “‘Piyán mu we Apu wa Dios mu kiya ngámin na uray mu, ngámin na biyág mu, ngámin na kinabílag mu se ngámin na lam-lammat mu.’ Ay se, ‘Piyám pe daya keliyám mu, nga ummán kiya amminyám kiya baggim,’ nán na,” nán natu maragtùgud ka lintag. 28Ay tútu nán ne Jesus kaggína, “Kurug ngámin dayán na nesungbát mu, ay kuwaam lugud dayán senu mabiyág ka pe ka áwan panda,” nán na. 29Ay gapu ta piyán na nga irasonán tu baggi na, ay nán na manin kaggína, “Iinna ya keliyán ku ta!” nán na.

30Ay tútu nán ne Jesus nga summungbát, “Uwad isa nga tolay kitun na naggayát ka Jerusalem nga mameyag ka Jerico. Ay nigbuwát datu tirung kitu dálen, ay inalà da tu pirà na se oray pe itu bádu na. Ay inámang da pe se da pinanáwan na magimmamátay kitu kalsáda. 31Ay kane din daddán, ay nepàmu wa uwad pe pádi nga manalen kitúni ya kalsáda. May kane masingan na tu tolay, ay inalíli na. 32Ay kane daddán manin, ay uwad Levita,+ nga manalen pe, ngamay nagalíli pe yala kitu tolay kane masingan na. 33Ay se yala uwad laláki ya iSamaria+ nga manalen kitúni. Ay kane dumatang kitu giyán natu tolay, ay nasingan na, ay nakalakkán pànang kaggína. 34Ay tútu siniyaán na datu big-bígád na ka denu se bási ka pangágas na se na binabbad. Ay se na netakay kitu asnu na se na nippan kitu hotel, ay se na tinagasinnán kitúni. 35Ay kane din láwa na, ay nangibansi tu iSamaria ka duwa dinari+ kitu manguray kitu hotel. Ay se na nán kaggína, ‘Tarànam idi ya tolay,’ nán na. ‘Ay ngámin na gastuwam pikam gapu kaggína, ay bayádan ku wala nu magulli yà,’ nán na,” nán ne Jesus.

36Ay se la nán ne Jesus kitu misturu ka lintag, “Iinna ka nán mu kadid tallu wi ya keliyán natu nigbuwát datu tirung,” nán na. 37Ay tútu summungbát tu misturu ka lintag nga nán na, “May tu nagkallà kaggína,” nán na. Ay tútu nán ne Jesus kaggína nga, “Mawe ka ngin, ay kuwaam pe ya ummán kiyán,” nán na.

Tu nagsíbál ne Jesus nga naggagáyám kade Marta se Maria nga magwagi

38Ay netul-túluy de Jesus se datu tù-tùgúdán na tu nanalen. Ay dummatang da kitu babalay ya pag-agyanán de Marta. Ay díkod pinalnà de Marta da kitu balay da. 39Ay nge Marta, ay atán wagi na nga babay nga Maria tu ngágan na. Nge Maria, ay nagtugaw ka pane ki àráng ne Jesus nga maggigìna kitu bàbànán na. 40Ngamay nge Marta, ay maringgúrán kadatu adu wa kuk-kuwaan na. Ay tútu nawe kitu giyán ne Jesus se na nán, “Apu áwan tare na kikaw ya agkun-kuna naya wagì kiyán, nga turán nà a pagas-asissaan na mangwa kadaya ub-ubra kídi? Ikagim mán kaggína ta sengán nà agpà,” nán na.

41Ngamay nán ne Apu Jesus ke Marta, “Taanna, tura ka nga malídug se mariribù gapu kadaya adu wa ban-bánag,” nán na. 42“Ay sissa ngala nga bánag ya masápul. Ay ammu ne Maria, ay ittu ya piníli na. Ay akkan ta pe mabalin na iallang kaggína,” nán ne Jesus ke Marta.