Search form

Lucas 10:1

Tu nangngipàrob ne Jesus kadatu pittu púlu se duwa nga tolay na

1Ay se yala pummíli ye Apu Jesus ka pittu púlu se duwa nga lalláki nga tinagduduwa na nga pinagin-inona kadatu il-ileli se kadatu babbabalay ya sikkangngayan na pe.