Search form

Lucas 10:16

16Ay nán manin ne Jesus, “Nu iinna ya manggìna kadaya kag-kagiyan nu, ay iyà ya ginìna na, ay daya mamáas kadakayu ay iyà ya pináas na, ay daya mamáas kiyà ay paásan da pe ya Amà nga nangibon kiyà,” nán na.