Search form

Lucas 10:17

Tu naggulli datu pittu púlu se duwa nga nebon ne Jesus

(Mat 11:25-27; 13:16-17)

17Ay nagulli pe yin datu pittu púlu se duwa nga nebon na nga sippapatag. Ay nán da, “Apu ikurug dakami daya áran oray kagiyan mi yala ya ngágan mu!” nán da.