Search form

Lucas 10:19

19Kurug ga niddán takayu ka pannakabalin. Ta oray kadaya nakapap-panansing nga giyán ay áwan nu naan-anuwán. Ay mabalin nu nga abáan ne Sairu wa kumal-kalínga kadakayu wa áwan nu wa kapà-pàyanán.