Search form

Lucas 10:2

2Ay nán na kaggída, “Adu kurug daya magáni ngamay bittì daya maggáni. Ay túya magkarárag kayu ke Dios nga makin-kuwa kadayán na magáni ta senu karuwan na ya mangibon ka ad-adu wa maggáni.