Search form

Lucas 10:20

20Ngamay akkan kayu wa makang-anggam gapu ta ikurug dakayu daya ar-áran, may maganggam kayu gapu ta nesúrát tin daya ngag-ngágan nu ka lángit,” nán ne Jesus.