Search form

Lucas 10:21

21Ay díkod kitun na oras, ay pinagpatag naya Ispiritu ne Dios nge Jesus, ay tútu nán na ke Dios, “Ama nga Apu ka lángit se kalawagán. Maganggam mà pànang ta nepakammum ya mepanggap kiya angngituráy mu kadaya annánà. Ay iling-lingad mu kadaya magmas-masírib se kadaya magkuna nga makammu kadaya kag-kagiyam. Ay kurug Ama, nga maganggam mà áta ittu mà ya pininyám nga màwa,” nán na.