Search form

Lucas 10:22

22Ay se na manin nán kadatu tolay, “Iyà ya nangiddanán ne Ama kiya pannakabalin kiya ngámingámin. Awan ya makammu kiyà nga An-anà nu di ya Ama ngala, ay áwan pe ya makammu ke Ama nu akkan nala nga iyà se daya piyán ku nga pangipakammuwán,” nán na.