Search form

Lucas 10:24

24“Ata kagiyan ku kadakayu nga kurug ga adu datu pagbàbànánan ne Dios kitun se datu à-ári kitun datu maminya nga makasingan kadaya nas-asingan nu, se makagìna kadaya nag-agìna nu, ngamay akkan da nasingan se nagìna.”