Search form

Lucas 10:3

3Mawe kayu, may dam-damdamman nu wa ibon takayu kiya giyán daya narungat ta tolay. Ummán kayu kadaya karneru wa melibulibug kadaya magasikkán kaggída,” nán na.