Search form

Lucas 10:33

33Ay se yala uwad laláki ya iSamaria nga manalen kitúni. Ay kane dumatang kitu giyán natu tolay, ay nasingan na, ay nakalakkán pànang kaggína.